Informacje z dnia 28 października 2008r.

2008-10-28 10:07:29

Lasy Europy wzbogacają nasze życie i pomagają uratować planetę


Powierzchnia lasów w Europie wzrosła o 13 mln ha w przeciągu ostatnich 15 lat. Odpowiada ona w przybliżeniu terytorium Grecji lub powierzchni ponad miliona boisk piłkarskich.

Zrównoważono zarządzane lasy wzbogacają nasze życie oraz środowisko na wiele sposobów. Stabilizują gleby, są środowiskiem życia roślin i zwierząt, oczyszczają wodę i powietrze, zatrzymują gazy cieplarniane, generują przychody, dostarczają miejsc pracy, oferują zdrowe miejsca wypoczynku i rekreacji. Zrównoważone zarządzanie lasami oznacza ich użytkowanie niepowodujące zmniejszania zasobów leśnych. Lasy Europy jednocześnie dostarczają wzrastającą ilość odnawialnego, niezawodnego surowca dla potrzeb budownictwa, produkcji mebli, wytwarzania energii, produkcji papieru i niezliczonej ilości innych dóbr codziennego użytku. Ilość drewna (zasobność) w lasach Europy wzrasta o ok. 360 mln m sześc. rocznie. Obecnie tylko dwie trzecie przyrostu rocznego jest pozyskiwane.

Lasy Europy chronią przed zmianami klimatu

Poprzez proces fotosyntezy drzewa wychwytują dwutlenek węgla z atmosfery. Węgiel jest magazynowany w biomasie leśnej – w pniach, gałęziach, liściach, korzeniach oraz glebie leśnej. Lasy zarządzane w sposób zrównoważony nigdy nie przestają zatrzymywać węgla, jako że miejsce pozyskanych drzew zajmują nowe. Nawet po pozyskaniu (wycięciu drzew) produkty drzewne w dalszym ciągu magazynują węgiel.

Drewno jest również źródłem energii o niskiej emisji węgla – korzystniejszym dla planety niż używanie paliw kopalnych, których zasoby się kurczą.

Drewno najlepszym wyborem

Drewno jest naturalnym, odnawialnym surowcem. Trzeba zwiększyć jego wykorzystywanie jako surowca energetycznego, a także w miejsce innych, mniej przyjaznych środowisku surowców. Produkcja drewna pochłania mniej energii, a także emituje mniej dwutlenku węgla niż produkcja jakiegokolwiek spośród powszechnie stosowanych materiałów budowlanych. Ponadto drewno magazynuje węgiel tak długo, jak stoi skonstruowany z niego budynek. Używanie większej ilości drewna zamiast betonu, plastiku i stali może być znaczącym krokiem w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zastąpienie jednego metra sześciennego betonu odpowiadającą jej ilością drewna może ochronić przed emisją jednej tony dwutlenku węgla do atmosfery. Jest to w przybliżeniu ilość emitowana przez jeden średniej wielkości samochód w trakcie przejechania 3000 km. Ponadto drewno i produkty drzewne są łatwiejsze do ponownego wykorzystania i recyklingu.

Pracując wspólnie na rzecz lasów Europy

Leśny Tydzień jest przygotowywany wspólnie przez Komisję Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Ministerialną Konferencję nt. Ochrony Lasów w Europie (MCPFE) oraz Europejską Komisję Gospodarczą (UNCE). Serie wydarzeń w całej Europie pokazują, co musi zostać zrobione, aby w pełni wykorzystać potencjał lasów Europy w celu złagodzenia zmian klimatycznych, produkcji drewna i energii odnawialnej, ochrony zapasów czystej wody oraz ochrony naszego środowiska.

Wydarzenie krajowe

W Polsce Europejski Tydzień Leśny organizują Lasy Państwowe przy szerokim wykorzystaniu istniejącej bazy edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów terenowych, takich jak leśne ścieżki dydaktyczne, leśne wiaty edukacyjne, ośrodki i izby edukacji leśnej czy punkty edukacji leśnej. Uzupełnieniem proponowanym w ramach imprezy o charakterze promocyjno-edukacyjnym mogą być seminaria, pogadanki, prelekcje, pokazy filmów o tematyce leśnej czy konferencje prasowe, a ponadto formy rekreacyjne typu pikniki leśne czy grzybobrania. Ponadto lokalnie będzie istnieć możliwość zwiedzenia obiektów leśnej techniki, jak wyłuszczarnie, poznania celów istnienia OHZ, zwiedzenia szkółek leśnych.
Informacja

Uprzejmie informujemy, że wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Biuro Rolnictwa i rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego organizuje seminaria na temat: „ Funkcjonowanie grup producentów owoców i warzyw”, które odbędą się:W związku z tym osoby zajmujące sie powyższą tematyką mogą potwierdzić swoją obecność na seminarium pod nr telefonu 091 44 67 169. Osobą do kontaktu jest pan Paweł Waltrowski, ul. Piłsudskiego 40 – 42, 70 – 953 Szczecin.Ogłoszenie

Jesteś przedsiębiorca i chcesz aby twoja firma była umieszczona na naszej stronie wypełnij ankietę i przynieś ja do urzędu:


Tuczno,dnia ...............................

Pozwolenie

Ja niżej podpisany/a .......................................... , wyrażam zgodę na umieszczenie na stronie internetowej Tuczna - www.tuczno.pl – zakładce <przedsiębiorcy> reklamę swojej firmy bądź zakładu.

...................................................................................................................................................................................<napisz co chcesz abyśmy umieścili na .....................................temat twojej firmy>...........................................................................................................

Z poważaniemGotowa ankieta dostępna także w obwieszczeniach na stronie www.bip.tuczno.pl