Informacje z dnia 3 września 2008 roku

2008-09-03 15:13:01

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy grupy młodzieżowe (grupy nieformalne, samorządy szkolne, lokalne stowarzyszenia utworzone i kierowane przez młodzież itp.).
Nadsyłane projekty powinny spełniać następujące warunki:
- Grupa powinna składać się z co najmniej 8 osób w wieku od 16 do 22 lat.
- Odbiorcami planowanych działań powinny być lokalne społeczności i ich członkowie, czyli mieszkańcy miejscowości, rówieśnicy, dzieci, sąsiedzi, etc.
- Proponowane działania powinny być samodzielnie zaplanowane i realizowane przez grupę, a nie kierowane przez dorosłych.
- Grupa może ubiegać się o dotację w wysokości od 2 000 do 4 500 złotych.
- Proponowane działania powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 lutego 2009, a kończyć nie później niż 31 sierpnia 2009 roku.
Termin nadsyłania projektów upływa 19 października 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej programu Make a Connection: www.makeaconnection.pl lub kontaktując się z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży: Tel. (0 22) 826 10 16, E-mail: m.szczesniak@pcyf.org.pl

 Fundacja Wspomagania Wsi
 ogłasza kolejną edycję konkursu dotacyjnego realizowanego
we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców

 Nasza wieś naszą szansą - 2008,

 czyli co można zrobić za 10 000 złotych,

by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie lub osiedlu popegeerowskim?

 

 

 

Na czym polega udział w konkursie i kto może w nim uczestniczyć:

 

Szczegółowy formularz wniosku o dotację oraz instrukcja do formularza są do pobrania poniżej

 

Wnioski, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych w formularzu informacji nie będą rozpatrywane.

 

Wniosek z dopiskiem na kopercie „Nasza wieś naszą szansą” należy przesłać pocztą
do 4 października 2008 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Wspomagania Wsi

ul. Bellottiego1

01-022 Warszawa

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 19 grudnia 2008 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w: www.fww.org.pl i www.witrynawiejska.org.pl

 

 

W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokości od 4.000 do 10.000 zł.

Łączna kwota nagród wyniesie maksymalnie 300.000,00 zł.

 

Dodatkowych informacji udziela Monika Słotwińska-Łychota pod numerem: (+22) 636 25 70 – 75 lub e-mail: mslotwinska@fww.org.pl.

 

 

 

BARDZO WAŻNE! Należy przeczytać przed przystąpieniem do opracowywania projektu:

 

1. Kryteria stosowane przy ocenie projektu:

 

2. Dodatkowe, istotne wskazówki dla przystępujących do konkursu: